Trotteln i Taket – Riders of 2022

Lite av TBT men också en hint om vad som komma skall. Vår första förare till årets upplaga av Trotteln i Taket 2022 kommer från Danmark och har, när vi vid flera tillfällen stött på denna unge man, visat att han varken räds motstånd eller underlag. I premiären för honom i fjolårets upplaga av Trotteln var han verkligen last man standing och en mycket värdig vinnare efter gyttjebadet som minst sagt sållade agnarna från vetet en efter en.Niels Ole Hald från Blommenslyst strax utanför Odense är i år tillbaka i Vetlanda och vi gissar att han blir den förare en hel del kommer jaga mest. Om dom lyckas eller inte återstår att se, men han ger troligen motståndarna lite bättre odds genom att istället för den grymma Yamahan flat track extra allt i år ta med sig en gammal engelsk gentleman, en Royal Enfield, gissningsvis lätt flat track-modifierad.Vi säger välkommen tillbaka till Niels Ole Hald #42, the race is on

A bit of TBT but also a hint of what is to come. Our first rider of this year’s edition of Trotteln i Taket 2022 comes from Denmark and has on several occasions when we come across this young man shown that he doesn’t fear anyone or any kind of surface. In the premiere for him in last year’s edition of Trotteln, he was truly the last man standing and a very worthy winner after the mud bath that sifted the chaff from the wheat one by one.Niels Ole Hald from Blommenslyst just outside Odense is back in Vetlanda this year and we guess he will be the rider everyone will try to beat the most. Whether they succeed or not remains to be seen, but he probably gives the opponents a little better odds by instead of the awesome Yamaha flat track extra all, this year bring an old English gentleman, a Royal Enfield, We guess slightly flat track-modified.We say welcome back to Niels Ole Hald # 42, the race is on Photo JoPic’s

Idag tar vi väl o presenterar en ny förare i årets Trotteln i Taket. Sportsters med betoning på järn, långgafflar och cyklar som går ruskigt snabbt på strippen, kännetecknar denne fartikon. “Gasen”, Mats Jacobsson, Har varit med från allra första början och under det allra första rejset blev hornen för höga för greppet i bakhjulet, något som visade sig gälla samtliga i just det heatet. Men Gasen var inte lessen så länge och var självklart tillbaka ifjol, med samma däck och efter att ha haft lite småont i kroppen efter markkänningen första året tog Gasen det “lite” lugnare under 2021. Det betalade sig och han höll sig på hjulen i samtliga heat. I år är han mycket glädjande åter tillbaka och om det blir just denna järnsporre eller om han plockar fram en annan gobit tills i år får vi vänta och se, men järnsporre blir det med all säkerhet. I år stoppar vi in Gasen i gammelhojsklassen då vi tror att han kommer vara i gott sällskap med alla Triumphs av samma årgångar. Gasen har startnummer 22 och kör såklart för Hindås och vi önskar honom varmt välkommen tillbaka.

Today its time to introduce our next rider in this year’s Trotteln i Taket. Sportsters with an emphasis on ironheds, choppers and dragracing characterize this good hearted dare devil. “Gasen”, Mats Jacobsson, has entered Trotteln i Taket from the very beginning and during the very first race the horns became too high for the grip of the rear wheel, something that turned out to apply to everyone in that particular heat. But Gasen was not sorry for long and was of course back last year, with the same tires, and after having a little pain in the body after the grounding the first year, Gasen took it “a little” calmer in 2021. It paid off and he stayed on the wheels in all heat. If he will this particular ironhead or if he picks out another one until this year we will have to wait and see, but fore sure its gonna be an Ironhead. This year we put Gasen in the Vintage class as we think he will be in good company with all Triumphs of the same era. Gasen has start number 22 represent his club Hindås and we wish him a warm welcome back.Phots by Johanna JardbringJoPic’s

Hittills har vi presenterat två Trottelnkändisar och därför tycker vi det är dags för lite nytt blod. Denne förare har rötterna på det Småländska höglandet men är numera bosatt lite längre söderut. Det kan vara en av dom mest taggade förarna i år, ja kanske förutom Martin Trofast då.
Klädsamt nog hyser han kärlek både till gamla amerikanska bilar och engelska motorcyklar. Till vardags hänger han med vännerna i klubben Beau Marks, där endast gamla engelska och amerikanska motorcyklar äldre än 1959 göre sig besvär.
Med erfarenheter från A-bombers och “Devils peak” med en långslagig Panther från 1952 grusgrops race under “Hayloft Hoedown” i Linneryd på den aktuella “Trottelncykeln” en Triumph Tiger 100 från 1950, råder det inga tvivel om att han både gillar att gasa och dessutom göra det på grus. Ovalbana är dock nytt för honom, men med stort fokus (och hård vinterträning) på uppgiften gissar vi att det kommer gå som en dans. Christer Crippa Israelsson Karlsson har startnummer 8 och det är ett stort nöje att välkomna honom in i rejset.

So far, we have introduced two Trotteln celebrities and therefore we think it’s time for some new blood. This rider has his roots in the Småland highlands but now lives a little further south. It may be one of the most stoked riders this year, maybe even apart from Trofast Martin then.
Dressingly enough, he loves both old American cars and English motorcycles. On a daily basis, he hangs out with his friends in the Beau Marks club, where only old English and American motorcycles older than 1959 bother to show up.
With experience from A-bombers and “Devils peak” with a long-range Panther from 1952 gravel pit race during “Hayloft Hoedown” in Linneryd on the current “Trotteln ride” a Triumph Tiger 100 from 1950, there is no doubt that he both likes to hit the throttle and also do it on gravel. Oval track is new to him, however, but with a strong focus (and winter practise) on the task, we guess it will be like a dance.
Christer Crippa Israelsson Karlsson has start number 8 and it is a great pleasure to welcome him into the race.

Fredag och det är absolut dags att introducera fjolårets publikfavorit under Trotteln i Taket. Man kan utan överdrift säga att han kämpade in i det sista och var också den som tog den sista matchen med dom danska hårdingarna Niels Ole Hald och @Julius Wørmer men med lite för aggressiv körning (jo att han är crossförare kunde dom flesta se) i kombi med det geggiga underlaget blev närkontakten med gruset lite för frekvent.Jo vi tappade räkningen, men det bekom aldrig denne unge man från klubben Höks i Laholm. Det var bara på’t igen. Styret som från början var brett av originaltyp, liknande under sista rundan ett heroinroder och med tanke på den diskreta texten på avgaspiporna passade det fint…I år är han tillbaka, mer förberedd gissar vi och en annan kvalificerad gissning är att han med fjolårets erfarenheter, nytt styre och en annan strategi kommer bli en het kandidat till översta pallplatsen, för köra det kan han och den gamla storsidan verkar vara rena pansarvagnen och ytterst lämplig för en förare av hans kaliber. Vi är grymt glada att få återse startnummer 9 Magnus Gunnarsson aka “Kryckan” i Vetlanda i år igen. Varmt välkommen in i årets match! Finfina bilder av Johanna JardbringJoPic’s

Friday and it’s definitely time to introduce last year’s peoples choice under Trotteln i Taket. It can be said without exaggeration that he fought to the last and was also the one who took the last match with the Danish tough guys Niels Ole Hald and Julius Wørmer but with a little too aggressive riding (well that he is a skilled MX rider most could see) in comvbination with the muddy surface, the close contact with the gravel became a little too frequent.Yes, we lost track, but this young man from the club Höks in Laholm never ever gave up. Just up and running again and again. The handlebars, which from the beginning were wide of the original type, was more similar to a heroin bar during the last round, and given the discreet text on the exhaust pipes, it fit nicely …This year he is back, more prepared we guess and another qualified guess is that with last year’s experience, new bar and a different strategy he will be a hot candidate for the top podium, cause he is and extremly good rider and the old flathead seems to be pure armor and extremely suitable for a rider of his caliber. We are really happy to see start number 9 Magnus Gunnarsson aka “Kryckan” in Vetlanda again this year. A warm welcome to this year’s match!Great pictures by Johanna Jardbring JoPic’s

Man kan knappt ta in det, 9 februari – inga restriktioner, så grymt härligt , friare och öppnare Sverige. Nu känns det som att vi vågar ladda på för fullt och det gör vi med att presentera ytterligare en gasglad själ till årets Trotteln i Taket. Denna samhällets trotjänare (brandman) gjorde debut på rundbana under förra året, och trots att hjärna hade svårt att sätta gränser, uppenbarade sig en enorm talang, med en fysik som dom flesta av oss avundas. Att han blev såld på flat track förstod vi ganska snabbt, när han blev en i Vetlanda-gänget som tränar lite mer regelbundet, garaget bytte skepnad och maskinparken byttes ut mot flat track-hojar för i princip alla tillgängliga klasser. Ifjol körde han på en gammal Honda som han numer passat över till frugan, istället dyker han upp i Sportserklassen och enligt honom själv är målet att spöa Conny Ivarsson. Men det får bli en annan gång för Ivarsson kör i år som tidigare år i gammelhojsklassen på Trotteln. Att Martin Trofast kommer gasa så mycket det går tvivlar vi inte det minsta på men med ny hoj, dryga hundra kilo tyngre och tre gånger så många kubik som i fjol hoppas vi träningen från fjolårets gyttjebad gör att han håller sig på hjulen och ger dom andra gasglada deltagarna en riktigt bra match. Välkommen in i årets race startnummer 47 Trofast Martin Bakom kameran Johanna JardbringJoPic’s

You can hardly believe it, February 9 – no restrictions, so truly wonderful, freer and an open Sweden. Now it feels like we dare to hit the throttle and we do so by introducing another speed soul to this year’s Trotteln i Taket. This community’s faithful servant (firefighter) made his debut on the oval track last year, and despite the fact that the brain had a hard time setting boundaries, an enormous talent appeared, with a physique that most of us envy. We understood that he was sold on a flat track quite quickly, when he became one of the Vetlanda gang who practise a little more regularly, the garage changed shape and the machine park was quickly replaced by flat track bikes for basically all available classes. Last year he rode an old Honda which he now has passed over to his wife, instead he appears in the Sportser class and according to himself the goal is to whip Conny Ivarsson ass. But it may be another time cause Ivarsson is to enter this year as in previous years in the vintage class at Trotteln. We do not doubt in the least that Martin Trofast will hit the throttle as much as possible, but with a new bike, just over a hundred kilos heavier and three times as many cubic inches as last year, we hope the practise from last year’s mosh pit, make him stays on wheels and gives them other speed freak participants a really good match. Welcome to this year’s race start number 47 Martin Trofast

Nu har vi jobbat i det tysta ett bra tag, så det är mer än dags för att ta å presentera ytterligare en förare i årets Trotteln i Taket. Den här killen träffade vi först i somras när han dök upp som en joker under Monkey Race Days, vår andra tävling. Inte nog med att han eventuellt hade den smartaste racebuss vi någonsin sett så hade han ett riktigt monster till cykel med sig, en totalt ombyggd TL 1000 en twin som har så mycket vrid att man i princip kan plöja potatisåkern hemmavid. Men eftersom denna är av alldeles för modernt snitt för oss bakåtsträvande ringrävar tog han istället helt resolut och skaffade sig något som bättre passar in i vad Trotteln står för, patinerat, roligt och gärna udda. Mikael Sjövall som han heter tror vi som många av oss andra har en släng av överskottsenergi, och naturligtvis kunde han inte hålla fingrarna i styr. Vi gissar att hans cykel var en något mindre investering i det Sjövallska hemmet, men när den nu står färdig i en helt annan skepnad, redo för bataljen den 22 juli gissar vi att det investerade arbetet och antalet timmar vida överstiger värdet på cykeln. Men det är ju halva nöjet för oss allihop att pimpa, bygga om, förbättra och göra våra tvåhjulingar till våra egna. Mikael Sjövall tar med sig förutom en högerhand med endast ett läge, ett humör och anda i depån som klart lyfter dom flesta sammanhang, han är helt enkelt både gasglad och en kul skit som kommer bidra till många smittande smil i årets upplaga. Det är ett rent nöje att välkomna #71 Mikael Sjövall och hans specialutgåva av en XS 650 från 1980. Foto vår eminenta Johanna JardbringJoPic’s och givetvis privat på vad som komma skall.Now we have been working in silence for a long time, so it’s more than time to introduce another rider in this year’s Trotteln i Taket. We first met this guy last summer when he appeared as a joker during Monkey Race Days, our second race. Not only did he possibly have the smartest race bus we’ve ever seen, he had a real monster of a ride with him, a totally rebuilt TL 1000 a twin that has enough wrench to plow the potato field at home. But since this ride is of a far too modern in Trotteln and he wanted to attend, he resolutely bought another ride better fits into what Trotteln stands for, patinated, fun and preferably odd. Mikael Sjövall as he is called, we think like many of us others have a waste of excess energy, and of course he could not stay away modyfing his new ride. We guess that his bike was a slightly smaller investment in the Sjövall’s home, but as finished in a completely different shape, ready for the battle on July 22, we guess that the invested work and the number of hours far exceeds the money he did put in to it. But it is half the pleasure for all of us to pimp, rebuild, improve and make our two-wheelers our own. Mikael Sjövall brings with him in addition to a right hand with only one position, a mood and spirit in the pit that clearly lifts most contexts, he is simply both speed freak and a fun guy that will contribute to many infectious smiles in this year’s edition. It is a pure pleasure to welcome # 71 Mikael Sjövall and his special edition of av XS 650 from 1980. Photo of Mikael and his TL 10000 of our eminent Johanna Jardbring JoPic’s and of course privately on what is to come.

Den sista tiden har handlat om att tillfriskna efter den berömda influensan och att rädda Vetlanda Motorstadion åt Vetlanda Motorsällskap. Allt jobbet går ju ut på att vi ska kunna fortsätta sprätta grus på rundbana här i Vetlanda under bland annat Trotteln i Taket och Monkey Race Days, men också titta på speedway av bästa slag. Och när vi ändå är inne på rejsspåret tar vi och presenterar en av våra danska förare som är anmälda till årets Trotteln. Vi träffade honom redan 2018 då han för evigt stannade på våra näthinnor när han i en batalj med Jonathan Manfalken Falkman drog det kortaste strået och hjulade över en jordvall, voltade några gånger, reste på sig sopade av gruset och smilade framför kameran. Kalibern på dom danska förarna är minst sagt rejäl och med betydligt fler än ifjol får vi “fikande” svenskar ta och lägga undan kanelbullen, käka lite taggtråd och spotta upp oss ett snäpp om vi ska ha en chans…Det är grymt kul att få välkomna Peter Thomsen Startnummer #24 på sin helt nyombyggda Yamaha XS650 Special 1977 “Champion style flat tracker” till årets upplaga av Trotteln i Taket

The past weeks has been about recovering from the famous flu and saving Vetlanda speedway track to Vetlanda Motorsällskap. All the work is based on us being able to continue to grind gravel on the oval track here in Vetlanda during, among other things, Trotteln i Taket and Monkey Race Days, but also look at speedway of the best kind. And talking about Trotteln, we take a moment and introduce one of our Danish riders who are registered this. We met him already in 2018 when he forever got glued on our retinas when in a battle with Jonathan Manfalken Falkman he pulled the shortest straw and wheeled over an dirt wall, rolled and thumbled a few times, got up swept by the gravel and smiled in front of the camera. The caliber of the Danish riders is solid to say the least and with significantly more of them than last year, we “fika” Swedes has to put away the cinnamon bun, chew some barbed wire and thoughen up a bit if we are to have a chance …It’s great fun to welcome Peter Thomsen Start number # 24 on his brand new Yamaha XS650 Special 1977 “Champion style flat tracker” to this year’s edition of Trotteln i Taket