Trotteln i Taket – good to know

0
414

Nu drar det iväg och den 1 april 2020 klockan 10.00 öppnar anmälan till årets Trotteln i Taket. Med oss från ifjol har vi mest goa minnen, men också några saker vi jobbat med för att göra lite bättre till i år. Den utlovade bredbandsutbyggnaden på banan har uteblivit så vi kommer inte livesända eventet, men väl uppdatera i sociala medier, detsamma gäller resultat och tider eftersom det var en av dom saker som ställde till det ifjol. Banan kommer förhoppningsvis ha nya och betydligt fler och bättre läktare och vi kommer bruka båda depåerna eftersom vi räknar med fler föreare i år.

Blå huset kommer servera mat hela dagen och fler toaletter finns tillgängliga. Går allt som det ska kommer vi kunna köra med åtminstone 200-300 i publik, men vi hoppas givetvis på ännu större lättnader.
Nytt för i år är att vi erbjuder en gammelhojsklass för gatreggade hojar upp till 1985 (Motor byggd före 1990 för Sportsterklassen). Allt före 1950 (kanske 1960 beroende på vad den enväldiga domaren får ögonen på) kommer premieras lite extra. Och i år blir det även en ren sportster-klass all-ages för den som vill köra den.

Vi kommer inte tillåta stora kåpor eller lösa väskor på hojarna då det blev en hel del säkerhetssnack i kölvattenet av fjolårets eleganta race av Stewe, men vi hoppas verkligen att Stewe kan tänka sig att strippa silvervingen och bju på lite fin körning i år igen.

Samma regler gäller i år, gatreggat, lagligt och med gatdäck, flat trackdäck eller speedway-däck.
Vi har 42 förarplatser och vill ni köra båda klasserna måste ni ange val 1 och val 2, då vi kommer prioritera 42 förare istället för bara 42 hojar. Kostnaden per klass är även i år 300 och då ingår en gratis mekbiljett. Inga licenser behövs och alla kör på egen risk och eventet är klassat som enklare tävling.

När anmälan öppnar är det först till kvarn som gäller och alla anmälningar är bindande. Har du frågor maila oss på info@theevilmonkey.se

Nu jäklar laddar vi upp så vi alla kan visa att damm i munnen smakar gott!

Information förare

The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crewbjuder härmed in dig till
Trotteln i Taket – ett rundbanerejs för den gasglade

Racet är en del av en fulländad motorweekend i samarbete med Hot Rat MC’s Rat Race den 31 juli 2021

REJSET
Datum:
30 juli 2020 (Sista Anmälningsdag i mån av plats 30/4-2021 Max 42 förare)

Tid start på Vetlanda motorstadion: Snabb info 09.00, ca 09.30 fri träning två förare två varv rullande

Tid Förarmöte: ca 10.45

Tid Första start: ca 11.00

Plats för race: Vetlanda Speedwaybana

Startavgift/FÖRARE: 300 SEK betalas vid anmälan

Regler: Motorcyklar före 1985 (motor byggd före 1990 för Sportsterklassen). Exempelvis Evo är ok (1984/1986) Sportster all ages, alltså Evo-sportsters blir automatiskt tilldelade en plats i Sportsterklassen, Järnsportsters kan välja. Motorcykeln måste vara gatreggad, besiktigad och försäkrad.
Endast gatdäck, flattrackdäck och speedwaydäck är tillåtna, EJ crossdäck. Det är tillåtet att dubbla på samma hoj. Inga stora kåpor, väskor eller liknande lösa delar får sitta på cykeln under racet.

Godkänd skyddsutrustning krävs enligt villkoren i din egen försäkring.

All körning sker på egen risk och för att få starta måste ansvarsdokument signeras.

Eftersom Trotteln i taket inte är en officiell tävling krävs inga licenser. Alla förare kör tre heat x tre varv vardera, där man flyttas uppåt eller neråt i startordning utifrån den första och sedan andra tiden. Dom tre snabbaste förarna kör finalheat.

Pris för bästa tid, äldsta hoj och Peoples Choice. Extra premier för riktigt gamla åkdon.

Anmälan
till Trotteln i Taket kommer att öppna den 1 april 2021 kl. 10.00 och du hittar den enklast via en länk som kommer ligga här.

RAT RACE
Under lördagen kör Hot Rat Mc sitt Rat Race för tredje gången. Vill du delta i detta och partajet på lördagkväll håll utkik för mer info.

Anmälan
till Rat Race görs på plats den 31 juli.

BOENDE & MAT
Alla förare med sällskap mek eller respektive är välkomna till barhänget och förarmiddag (måste förbeställas glöm inte ange ev önskemål vego, allergi el. liknande vid beställning) på klubben hos Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda.

Plats för camping: Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda. Ankomst från 17.00 torsdag den 29 juli
Frukost: Fredag, lördag, söndag förbeställs, pris 50 SEK/dag
Middag: Fredag 150 SEK förbeställs

Fika/korv/hamburgare mm finns att köpa på banan i Vetlanda
Duschmöjligheter för förare finns på banan.

Hotell: Vetlanda Centralhotell, ange Hot Rat vid bokning

Kontakt: Trotteln i taket info@theevilmonkey.se el 073-088 19 50
För RAT RACE 070-525 04 61 Putte

Banan – the track

Släpsko – Steel shoe

Om däck – About Tyres

In English Now it’s take off and on April 1, 2020 at 10.00, registration for this year’s Trotteln i Taket opens up. With us from last year, we have mostly good memories, but also some things we worked on to do a little better this year. The plans for a great internet connection at the track has failed so we will not broadcast the event live, but will update on social medias live from the track, the same applies to live results and lap times because it was one of the things that didn’t work out as planned last year. The track will hopefully have new and significantly more and better stands and we will use both pits because we expect more riders this year.

The Blue House will serve food all day and more toilets are available. If everything goes as it should, we will be able to ride with at least 200-300 in the audience, but we hope of course for even greater relief.

New for this year is that we offer an old bike class for street legal bikes up to 1985 (Engines built before 1990 for the sportster class). Everything before 1950 (maybe 1960 depending on what the autocratic judge sees) will be rewarded a little extra. And this year there will also be a pure sportster-class all-ages for those who want to feel at home in the family. We will not allow large fairings or loose bags on the bikes as there was a lot of safety talk after last year’s elegant race by Stewe, but we really hope that Stewe can concider stripping the silverwing and bring on some nice riding again this year.

The same rules apply this year, street legal, checked, with street tires, flat track tires or speedway tires. We have 42 rides spots and if you want to ride both classes, you must enter with choice 1 and choice 2, as we will prioritize 42 riders instead of just 42 bikes.

The cost per class is still 300 and then a free ticket for your mechanic is included. No licenses are needed and everyone rides at their own risk and the event is classified as a simple competition. When registration opens, we think you have to be fast to get yourself a riders ticket, first served and all registrations are binding. If you have any questions email us at info@theevilmonkey.se

Now god damn get ready to race and lets show em that dust in the mouth tastes good!

Information riders
The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crew hereby invite you to Trotteln i Taket - a track race for the ones who likes a full throttle. The race is part of a perfect motor weekend in collaboration with Hot Rat MC’s Rat Race on 31 July 2021 

Date: 30 July 2020 (Last day for registration subject to availability 30 / 4-2021 Max 42 riders)

Start at Vetlanda motorstadion: Riders info 09.00
approx 09.30 free training two riders two laps rolling

Riders meeting: approx. 10.45

First start: approx. 11.00 Place for race: Vetlanda Speedway track

Entry fee / Rider: SEK 300 payable upon registration

Rules: Motorcycles with an engine that was first manufactured before 1985 (Engines before 1990 For Sportster class). For example, Evo is ok (1984/1986) Sportster all ages, ie Evo-sportsters are automatically assigned a place in the Sportster class, Ironheads can choose. The motorcycle must be street-legal, inspected and insured. Only street tires, flat track tires and speedway tires are allowed, NO knobblies. It is allowed to double on the same bike.

No large fairings, bags or similar loose parts may sit on the bike during the race. Approved protective equipment is required according to the terms of your own insurance. All riding takes place at your own risk and in order to start, a responsibility document must be signed.

As Trotteln i taket is not an official competition, no licenses are required. All riders run three heats x three laps each, where you been moved up or down in starting order based on the first and then the second time. The three fastest riders ride the final heat.

Award for best time, oldest bike and People’s Choice. Extra premiums for really old vehicles.

Registration for Trotteln i Taket opens April 1 at 10.00 am and easist way is to enter by the link that will be available here.

RAT RACE
On Saturday, Hot Rat Mc will run their Rat Race for the third time. If you want to participate in this and the party on Saturday night, keep an eye out for more info.

Hot Rat Mc will run their Rat Race for the third time. If you want to participate in this and the party on Saturday night, there will be more info later in the spring.
Registration for the Rat Race will be made on site on 31 July

BOENDE/MAT
All riders with company mechanic or partner are welcome to the bar hangout and rider dinner (must be pre-ordered do not forget to specify any wishes vego, allergy etc. when ordering) at the club at Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda friday night.

Campsite: Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda. Arrival from 17.00 Thursday 29 July

Breakfast: Friday, Saturday, Sunday pre-ordered, price 50 SEK / day

Dinner: Friday 150 SEK pre-ordered

Coffee / sausage / burgers etc. can be bought at the course in Vetlanda

Shower facilities for riders are available at the track.

Hotel: Vetlanda Centralhotell, enter Hot Rat when booking

Contact: Trotteln i taket info@theevilmonkey.se or +46 73-088 19 50
For RAT RACE 070-525 04 61 Putte

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.