Trotteln i Taket – Good to know

Nu drar det iväg och den 2 januari 2022 klockan 12.00 öppnar anmälan till årets Trotteln i Taket. Med oss från ifjol har vi mest goa men geggiga minnen, men också några saker vi jobbat med för att göra lite bättre till i år. Vi kommer inte heller i år livesända eventet eftersom det upplevs bäst på plats. Uppdateringar i sociala medier såklart och det gäller även resultat och tider. Banan kommer förhoppningsvis ha nya och betydligt fler och bättre läktare och vi kommer bruka båda depåerna som ifjol.

Blå huset kommer servera mat hela dagen och fler toaletter finns tillgängliga.

Trotteln i Taket erbjuder även i år en gammelhojsklass för gatreggade hojar upp till 1985 och en ren Sportsterklass (Motor byggd före 1990 för Sportsterklassen). Sportsterklassen är all-ages för den som vill köra den. Allt före 1950 (kanske 1960 beroende på vad den enväldiga domaren får ögonen på) kommer premieras lite extra.

Vi tillåter inga stora kåpor eller lösa väskor på hojarna och efter Nilles eleganta pallnit ställer vi i år krav på att eventuell frambroms monteras av eller kopplas bort (bara att lossa handtaget och tejpa vajern längs gaffelbenet. Släpsko rekommenderas.

Samma regler gäller i år, gatreggat, lagligt och med gatdäck, flat track-däck eller speedway-däck. Dubbat, cross/endurodäck tillåts inte.

Vi har 42 förarplatser och vill ni köra båda klasserna måste ni ange val 1 och val 2, då vi kommer prioritera 42 förare istället för bara 42 hojar. Kostnaden per klass är även i år 300 och då ingår en gratis mekanikerbiljett. Inga licenser behövs och alla kör på egen risk och skriver under en ansvarsfrihetsdeklaration innan start.

När anmälan öppnar är det först till kvarn som gäller och alla anmälningar är bindande och ska betalas senast 30 dagar efter anmälan via swish eller faktura, OBS betala inte med paypal!!!

Återbetalning vid avbokning senast 22 maj, från och med 23 maj sker ingen återbetalning av erlagd startavgift. Har du frågor maila oss på info@theevilmonkey.se

Även i år tar vi fram en Trotteln t-shirt som du som förare kan förbeställa till reducerat pris se din bekräftelse för mer information.

Nu jäklar laddar vi upp så vi alla kan visa att damm i munnen smakar gott!

Förarinfo

The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crew bjuder härmed in dig till
Trotteln i Taket – ett rundbanerejs för den gasglade

Racet är en del av en fulländad motorweekend i samarbete med Hot Rat MC’s Rat Race den 31 juli 2021

REJSET
Datum:
22 juli 2022 (Sista Anmälningsdag i mån av plats 30/4-2022 Max 42 förare)

Tid start på Vetlanda motorstadion: Snabb info 09.00, ca 09.30 fri träning två förare två varv rullande

Tid Förarmöte: ca 10.45

Tid Första start: ca 11.00

Plats för race: Vetlanda Speedwaybana

Startavgift/FÖRARE: 300 SEK betalas vid anmälan

Regler: Motorcyklar före 1985 (motor byggd före 1990 för Sportsterklassen). Exempelvis Evo är ok (1984/1986) Sportster all ages, alltså Evo-sportsters blir automatiskt tilldelade en plats i Sportsterklassen, Järnsportsters kan välja. Motorcykeln måste vara gatreggad, besiktigad och försäkrad.
Endast gatdäck, flattrackdäck och speedwaydäck är tillåtna, EJ crossdäck. Det är tillåtet att dubbla på samma hoj. Inga stora kåpor, väskor eller liknande lösa delar får sitta på cykeln under racet.

Godkänd skyddsutrustning krävs enligt villkoren i din egen försäkring.

All körning sker på egen risk och för att få starta måste ansvarsdokument signeras.

Eftersom Trotteln i taket inte är en officiell tävling krävs inga licenser. Alla förare kör tre heat x fyra varv vardera, där man flyttas uppåt eller neråt i startordning utifrån den första och sedan andra tiden. Dom tre snabbaste förarna i varje klass kör finalheat.

Pris för bästa tid, äldsta hoj och Peoples Choice. Extra premier för riktigt gamla åkdon.

Anmälan
till Trotteln i Taket kommer att öppna den 2 januari 2022 kl. 12.00 och du hittar den i vår wepshop under event.

RAT RACE
Under lördagen kör Hot Rat Mc sitt Rat Race för fjärde gången. Vill du delta i detta och partajet på lördagkväll håll utkik för mer info.

Anmälan
till Rat Race görs på plats den 23 juli.

BOENDE & MAT
Alla förare med sällskap mek eller respektive är välkomna till barhänget och förarmiddag (måste förbeställas glöm inte ange ev önskemål vego, allergi el. liknande vid beställning) på klubben hos Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda. Mer info om detta kommer

Plats för camping: Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda. Ankomst från 17.00 torsdag den 21 juli
Frukost: Fredag, lördag, söndag förbeställs, pris 50 SEK/dag
Middag: Fredag 150 SEK förbeställs

Fika/korv/hamburgare mm finns att köpa på banan i Vetlanda
Duschmöjligheter för förare finns på banan.

Hotell: Vetlanda Centralhotell, ange Hot Rat vid bokning

Kontakt: Trotteln i taket info@theevilmonkey.se el 073-088 19 50
För RAT RACE 070-525 04 61 Putte

Banan – the track

Släpsko – Steel shoe

Om däck – About Tyres

IN ENGLISH Now it’s off and on January 2, 2022 at 12.00, registration for this year’s Trotteln i Taket opens. With us from last year, we have mostly good but goofy memories, but also some things we have worked on to do a little better this year. We will not broadcast the event live this year either because it is best experienced on site. Updates in social media of course and this also applies to results and times. The track will hopefully have new and significantly more and better stands and we will use both depots as last year.

The Blue House will serve food all day and more toilets are available.

Again this year Trotteln i Taket offers an old bike class for street-legal bikes up to 1985 and a class for Sportsters only. (Engine built before 1990 for the Sportster class). The Sportster class is all-ages for those who want to sign up for that. Everything before 1950 (maybe 1960 depending on what the autocratic judge sees) will be rewarded a little extra.

We do not allow large covers or loose bags on the bikes and after Nille’s elegant entrance, 2021 we demand that any front brake must be dismounted or disconnected (just loosen the grip and tape the cables along the fork leg. Steel shoe / hot shoe is recommended.

The same rules apply this year, street legal, with street tires, flat track tires or speedway tires. Knobblies, spikes, cross / enduro tires are not allowed.

We have 42 riders spots and if you want to ride both classes, you must enter choice 1 and choice 2, as we will prioritize 42 riders instead of just 42 bikes. The cost per class is also this 300 sek and then a free mechanic ticket is included.

No licenses are needed and everyone rides at their own risk and signs a declaration of responsibility before starting.

When the registration opens, it is first to enter, first served and all registrations are binding and must be paid no later than 30 days after registration via swish or invoice, NOTE do not pay by paypal !!!

Refund in case of cancellation no later than May 22 , from May 23 there will be no refund of the paid entry fee. If you have any questions, email us at info@theevilmonkey.se.

Also this year, we are making a Trotteln- i-taket t-shirt that you as a riderer can pre-order at a reduced price, see your confirmation for more information.

Now god damn get ready to race and lets show em that dust in the mouth tastes good!

Information riders The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crew hereby invite you to Trotteln i Taket – a track race for the ones who likes a full throttle. The race is part of a perfect motor weekend in collaboration with Hot Rat MC’s Rat Race on 23 July 2021

Date: 22 July 2020 (Last day for registration subject to availability 30 / 4-2022 Max 42 riders)

Start at Vetlanda motorstadion: Riders info 09.00
approx 09.30 free training two riders two laps rolling

Riders meeting: approx. 10.45

First start: approx. 11.00 Place for race: Vetlanda Speedway track

Entry fee / Rider: SEK 300 payable upon registration

Rules: Motorcycles with an engine that was first manufactured before 1985 (Engines before 1990 For Sportster class). For example, Evo is ok (1984/1986) Sportster all ages, ie Evo-sportsters are automatically assigned a place in the Sportster class, Ironheads can choose. The motorcycle must be street-legal, inspected and insured. Only street tires, flat track tires and speedway tires are allowed, NO knobblies. It is allowed to double on the same bike.

No large fairings, bags or similar loose parts may sit on the bike during the race. Approved protective equipment is required according to the terms of your own insurance. All riding takes place at your own risk and in order to start, a responsibility document must be signed.

As Trotteln i taket is not an official competition, no licenses are required. All riders run three heats x three laps each, where you been moved up or down in starting order based on the first and then the second time. The three fastest riders ride the final heat.

Award for best time, oldest bike and People’s Choice. Extra premiums for really old vehicles.

Registration for Trotteln i Taket opens January 2 at 12.00 am and to enter visit our webshop and events.

RAT RACE
On Saturday, Hot Rat Mc will run their Rat Race for the third time. If you want to participate in this and the party on Saturday night, keep an eye out for more info.

Hot Rat Mc will run their Rat Race for the third time. If you want to participate in this and the party on Saturday night, there will be more info later in the spring.
Registration for the Rat Race will be made on site on 23 July

BOENDE/MAT
All riders with company mechanic or partner are welcome to the bar hangout and rider dinner (must be pre-ordered do not forget to specify any wishes vego, allergy etc. when ordering) at the club at Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda friday night.

Campsite: Hot Rat Mc, Brogårdsgatan, Vetlanda. Arrival from 17.00 Thursday July 21

Breakfast: Friday, Saturday, Sunday pre-ordered, price 50 SEK / day

Dinner: Friday 150 SEK pre-ordered more information soon.

Coffee / sausage / burgers etc. can be bought at the course in Vetlanda

Shower facilities for riders are available at the track.

Hotel: Vetlanda Centralhotell, enter Hot Rat when booking

Contact: Trotteln i taket info@theevilmonkey.se or +46 73-088 19 50
RAT RACE 070-525 04 61 Putte