Trotteln i Taket – Good to know

Den 30 januari 2023 klockan 10.00 öppnar anmälan till årets Trotteln i Taket. Med oss från ifjol har vi mest goa minnen, men också några saker vi jobbat med för att göra lite bättre till i år. Vi kommer inte heller i år livesända eventet eftersom det upplevs bäst på plats. Uppdateringar i sociala medier såklart och det gäller även resultat och tider. Vi kommer i år försöka tränga ihop oss i den lilla depån eftersom Monkey Race days tar vid i samma ögonblick som Trotteln i Taket avslutas.

Blå huset kommer servera mat hela dagen och fler toaletter finns tillgängliga. Under kvällen blir det partaj i Blå Huset och mer info om detta kommer.

Trotteln i Taket erbjuder även i år en gammelhojsklass för gatreggade hojar upp till 1985 och en ren Sportsterklass (Motor byggd före 1990 för Sportsterklassen). Sportsterklassen är all-ages för den som vill köra den.

Vi tillåter inga stora kåpor eller lösa väskor på hojarna och efter Nilles eleganta pallnit ställer vi även i år krav på att eventuell frambroms monteras av eller kopplas bort (bara att lossa handtaget och tejpa vajern längs gaffelbenet. Släpsko rekommenderas.

Samma regler gäller i år, gatreggat, lagligt och med gatdäck, flat track-däck eller speedway-däck. Dubbat, cross/endurodäck tillåts inte.

Vi har 42 förarplatser totalt och vill ni köra båda klasserna måste ni ange val 1 och val 2, då vi kommer prioritera 42 förare istället för bara 42 hojar. Kostnaden per klass är 350 och då ingår en gratis mekanikerbiljett. Inga licenser behövs och alla kör på egen risk och skriver under en ansvarsfrihetsdeklaration innan start.

När anmälan öppnar är det först till kvarn som gäller och alla anmälningar är bindande och ska betalas senast 10 dagar efter anmälan via swish eller faktura, OBS betala inte med paypal!!!

Har du frågor maila oss på info@theevilmonkey.se

Åh du damm i munnen smakar gott – bara så du vet!

Förarinfo

The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crew bjuder härmed in dig till Trotteln i Taket – ett rundbanerejs för den gasglade

REJSET
Datum:
7 juli 2023 (Sista Anmälningsdag i mån av plats 30/4-2023 Max 42 förare)

Tid start på Vetlanda motorstadion: Snabb info 09.00, ca 09.30 fri träning två förare två varv rullande

Tid Förarmöte: ca 10.05

Tid Första start: ca 11.35

Plats för race: Vetlanda Speedwaybana

Startavgift/FÖRARE: 350 SEK betalas vid anmälan

Regler: Motorcyklar före 1985 samt Sportster all ages. Motorcykeln måste vara gatreggad, besiktigad och försäkrad.
Endast gatdäck, flattrackdäck och speedwaydäck är tillåtna, EJ crossdäck. Det är tillåtet att dubbla på samma hoj. Inga stora kåpor, väskor eller liknande lösa delar får sitta på cykeln under racet. frambroms ska monteras av eller kopplas ur.

Godkänd skyddsutrustning krävs enligt villkoren i din egen försäkring.

All körning sker på egen risk och för att få starta måste ansvarsdokument signeras.

Eftersom Trotteln i taket inte är en officiell tävling krävs inga licenser. Alla förare kör tre heat x fyra varv vardera, där man flyttas uppåt eller neråt i startordning utifrån den första och sedan andra tiden. Dom tre snabbaste förarna i varje klass kör finalheat.

Pris för bästa tid, äldsta hoj och Peoples Choice. Extra premier för riktigt gamla åkdon.

Anmälan
till Trotteln i Taket kommer att öppna den 30 januari 2023 kl. 10.00 och du hittar den i vår wepshop under event.

Monkey Race Days
Under lördagen kör vi Monkey Race Days för tredje gången på stora banan. Denna tävling kräver förarlicens och har en tydlig klassindelning. Här går det oftast fortare och förarna som deltar kommer från både övriga Skandinavien och norra Europa. Häng kvar över helgen eller om du har licens anmäl dig även till detta. Mer info om Monkey Race Days hittar du här

Anmälan
till Monkey Race Days gör du också genom att gå in i webshopen under event.

BOENDE & MAT
Alla förare med sällskap mek eller respektive är välkomna till barhänget och förarmiddag (måste förbeställas glöm inte ange ev önskemål vego, allergi el. liknande vid beställning) i Blå Huset på Vetlanda Motorstadion, Vetlanda. Mer info om detta kommer

Plats för camping: Förare med sällskap i förardepån, Publik stora parkeringen ovanför banan, se skyltar,
Frukost: Fredag, lördag, söndag förbeställs, pris 50 SEK/dag
Middag: 185 SEK förbeställs

Fika/korv/hamburgare mm finns att köpa på banan i Vetlanda
Duschmöjligheter för förare finns på banan.

Hotell: Vetlanda Centralhotell

Kontakt: Trotteln i taket info@theevilmonkey.se el 073-088 19 50

Banan – the track

Släpsko – Steel shoe

Om däck – About Tyres

IN ENGLISH

January 30, 2023 at 10:00 a.m. Registration opens for this year’s Trotteln i Taket. With us from last year, we mostly have good memories, but also some things we worked on to make a little better this year. This year we will also not broadcast the event live because it is best experienced on site. Updates in social media of course and this also applies to results and times. This year we will try to squeeze into the small pit because the Monkey Race days start at the same moment that Trottlen i Taket ends.

Blå huset will serve food all day and more toilets are available. During the evening there will be a party in Blå Huset and more information about this will come.

Trotteln i Taket also offers this year an old-bike class for street-rigged bikes up to 1985 and a pure Sportster class (Engine built before 1990 for the Sportster class). The Sportster class is all-ages for those who want to drive it.

We do not allow large covers or loose bags on the trailers and, following Nille’s elegant platform, this year we also demand that any front brake be removed or disconnected (simply loosen the handle and tape the cable along the fork leg.

Toe shoes are recommended. The same rules apply this year, street reg, legal and with street tires, flat track tires or speedway tires. Studded, cross/enduro tires are not allowed.

We have 42 driver places in total and if you want to drive both classes, you must indicate choice 1 and choice 2, as we will prioritize 42 drivers instead of just 42 bikes. The cost per class is 350, which includes a free mechanic’s ticket.

No licenses are needed and everyone drives at their own risk and signs a release from liability declaration before starting.

When registration opens, it is first come, first served and all registrations are binding and must be paid no later than 10 days after registration via swish or invoice, NOTE do not pay with paypal!!! If you have questions, email us at info@theevilmonkey.se

Remember dust in your mouth tastes good – just so you know!

The Evil Monkey Magazine & The Kick Ass Crew hereby invite you to Trottlen i Taket – a round trip for the gas-happy

THE RACE

Date: July 7, 2023 (Last registration date subject to space 30/4-2023 Max 42 drivers)

Start time at Vetlanda motorstadion: Quick info 09.00, approx. 09.30 free practice two riders two laps rolling

Time riders meeting: approx. 10.05

Time First start: approx. 11.35

Place of race: Vetlanda Speedway small track

Entry fee/rider: SEK 350 paid upon registration

Rules: Motorcycles before 1985 and Sportster all ages. The motorcycle must be street registered, inspected and insured. Only street tires, flat track tires and speedway tires are allowed, NOT mx/dtx tires. It is allowed to double on the same bike. No large covers, bags or similar loose parts may sit on the bike during the race. Front brake must be removed or disconnected. Approved protective equipment is required according to the terms of your own insurance.

All riding takes place at your own risk and in order to start, liability documents must be signed.

As the Trottlen i Taket is not an official race, no licenses are required. All riders run three heats x four laps each, where you are moved up or down in starting order based on the first and then the second time. The three fastest riders in each class run final heats.

Award for best time, oldest ride and People’s Choice. Extra premiums for really old vehicles.

Signing up to Trotteln i Taket will open on January 30, 2023 at 10.00 and you will find it in our webshop in the event section.

Monkey Race Days: On Saturday, we run Monkey Race Days for the third time on the main track. This race requires a rider’s license and has a split class division. Here it usually goes faster and the riders who participate come from both the rest of Scandinavia and northern Europe. Hang around over the weekend or if you have a license sign up for this as well. You can find more information about Monkey Race Days here. To sign up for Monkey Race Days by entering the webshop during the event.

ACCOMMODATION & FOOD All riders accompanied by a mechanic or family are welcome to the bar and rider’s dinner (must be pre-ordered, don’t forget to indicate any wishes vego, allergy etc. when ordering) in the Blå Huset at Vetlanda Motorstadion. More info on this is to come

Place for camping: Rider with company in the rider’s pit parking, Public large car park above the track, see signs

Breakfast: Friday, Saturday, Sunday pre-ordered, price SEK 50/day

Dinner: SEK 185 pre-ordered

Coffee / sausage / burgers etc. can be bought at the track in Vetlanda.

Shower facilities for riders are available at the track.

Hotel: Vetlanda Centralhotell

Contact: info@theevilmonkey.se or +46 73-088 19 50