Det for stötstänger över hela banan och den nygamla Husqvarna hade gjort sitt i dagens race. “Då har man sorterat ut ännu en svaghet sa ägaren och byggherren Claes Lindblom när han synade dom sönderslagna ventilerna i depån.” För trots att cykeln är en riktigt unik pjäs har han aldrig funderat på något annat än att den ska användas till det den på 20-talet skapades för, race av alla slag.

Det är lätt att tro att Claes Lindblom är en insnöad jäkel. Ja på sett och vis kanske han är det, beroende på vad man lägger för värderingar i ordet. För lägger man betydelsen kunnig, orädd och född med farten i blodet ja då är han nog insnöad. För att ge sig på att bygga en cykel som tillverkades i tre exemplar på 20-talet och som det saknas några som helst kompletta existerande ex av bevisar i alla fall att han är helt orädd och minst sagt kunnig.
Inte nog med att ett bygge av det här slaget kräver en hel del forskning på det djupare planet, det kräver också att du vågar försöka och misslyckas. För tro inte för en sekund att det, trots vid det här laget är ganska beprövad teknik, gör det enkelt utan förlaga. Claes Lindblom har helt enkelt varit tvungen att utveckla sin 730 Special genom att använda den och belasta den för att sedan göra om, lite bättre för varje gång.
Cykeln har krävt massor av tålamod, massor av hantverksskicklighet, massor av maskiner och inte en helt oansenlig mängd timmar i garaget.
Sedan dom första milen har det hänt en hel del, både utseendemässigt men kanske framförallt prestandamässigt. Det har gått åt en hel del material, för Lindblom är ju inte sämre än att han svarvar nya cylindrar ventiler eller styrningar på ett par kvällar, jag menar dom flesta av oss hinner ju byta både olja och tändstift på samma tid…
Man kan skoja om det, men väldigt få, i världen ska tilläggas hade gett sig på uppgiften och man kan inte bli annat än imponerad av det han gjort. Trots att både cykeln, Claes Lindblom själv och den historiska gärning han gjort genom att bygga den har rönt en hel del uppmärksamhet världen över har oss veterligen ingen gett sig på uppgiften att försöka återge storheten i bygget och historien om hur det började.

Vi backar bandet
Lindblom som är en både välkänd och respekterad person i hojbyggarsvängen vaknade sannolikt inte en morgon och tänkte “ nä om jag skulle ta och bygga mig en 1926 års Husqvarna 730 Special”. Såklart inte, istället handlade det om att han mer eller mindre blev arvtagare till en början av en 730 Special.
Han och en kompis åkte och besökte Gösta Svensson i Värnamo. Gösta är en erkänd herre i Husqvarnasammanhang och besitter inte bara kunskap utan också ett ansenligt lager av delar till dessa svenska klenoder. Lindblom, precis som resten av gänget i Hindås verkar ha en förkärlek för udda, gamla och gärna rejsiga maskiner, men vad den ursprungliga planen med motorn Claes hade köpt av Gösta var förtäljer inte denna historia. För det var en annan motor eller delar av en motor som Claes fick på köpet som blev grunden till den numer världsberömda 730 Specialen.
– Det är ju inte så mycket kvar av den, blocket och kammarna.
Där och då visste sannolikt inte Claes vad han hade framför sig, men tanken på att sätta ihop en fjärde Husqvarna 730 Special började växa, kanske mest för att se om det var möjligt.
Delar började samlas och kanske framförallt tillverkas. För till en sån här udda pjäs går det inte att beställa nåt på Motorcycle Storehouse eller W&W eller nån annanstans heller för den delen. Claes Lindblom är rätt händig, minst sagt, men att ge sig på att räkna ut dimensioner på drev, kammar och andra ingredieser i en motor är ingen smal sak.
Claes har en del kompisar i sin närhet som inte bara tillverkar saker utan också har en del maskiner. Få används dock längre och Claes behövde makiner för att kunna komma vidare i tillverkningen av delar och därmed också bygget av Husqvarnan.
– Det ena har lett till det andra, för det finns ju liksom ingen att leja bort den här typen av jobb på längre.
Vi är många som hade backat, gett upp och lagt det udda projektet på hyllan, men Claes Lindblom valde en annan väg.
Det redan tidigare välfyllda garaget fick helt enkelt göra plats åt både en kamslip och en kugghjulshyvel. Jo det är precis som det låter, stort och garanterat svintungt. Vi pratar dessutom inte robotar av modernt slag utan rediga gamla gjutjärnspjäser med en hel del handpåläggning innan arbetet kan sättas igång. Men skam den som ger sig får man nog säga. För inte nog med att Claes Lindblom lyckats lära sig maskinerna, han har blivit så pass bra på det att delarna han tillverkat till den gamla Husqvarna gjort att han fått ihop en riktig fullblodsräser. På köpet har han också lärt sig att tillverka kammar till bland annat gamla storsidor, något som han är relativt ensam om i världen.
Lindbloms kunskaper är unika precis som idéerna. Husqvarnabygget är numer en självskriven cykel på flera stora tävlingar som Rømø beach race och i dagarna återvänder Claes till Normandie för att ytterligare en gång köra på den franska stranden. Husqvarnan är numer en ganska stabil och väl fungerande cykel. Den körs mycket och så mycket det går ska tilläggas.
För sin gärning och sin envetenhet har Claes fått både kulturpris och kanske den finaste uppmärksamheten av alla; en plats bland alla original Husqvarnamaskiner från tiden när det begav sig. Han och cykeln är minst sagt väl värda det.
Trots att det varit en hel del turer, toppar och cylindrar som förbrukats under vägen är Claes Lindblom långt ifrån klar nu när 730 Specialen är på banan.
I garaget står flera påbörjade projekt, både riktigt gamla Harleys och en hel del Husqvarnaprylar. Vi har sannolikt fler turer till Varberg framför oss för det som är på gång kan bli minst lika spännande som en av fyra byggda Husqvarna 730 Special. Fast det är svårt att föreställa sig!

There were pushrods all over the track and the new old Husqvarna had done its job in today’s race. “Then I’ve sorted out yet another weakness,” said owner and builder Claes Lindblom when he inspected the broken valves in the pit. Cause despite the fact that the bike is a truly unique piece, he has never thought about anything other than it should be used for what it was created for in the 20s, racing of all kinds.

It is easy to believe that Claes Lindblom is a hide bound devil. Yes, in a way, maybe he is, depending on what values ​​you put in the word. Because if you add the meaning knowledgeable, fearless and born with speed in the blood, then he probably are. To set out to build a motorcycle that was produced in three copies in the 20s and of which there are no complete extant examples at all proves that he is completely fearless and, to say the least, knowledgeable.
Not only does a build of this kind require a lot of research on the deeper level, it also requires you to dare to try and fail. Because don’t think for a second that, despite being pretty proven technology at this point, it makes it easy without a blue print. Claes Lindblom simply had to develop his 730 Special by using it and stressing it and then rebuilding, a little better each time.
The bike has required a lot of patience, a lot of craftsmanship, a lot of machinery work and not an inconsiderable amount of hours in the garage.
Since those first miles, a lot has happened, both in terms of appearance but perhaps above all in terms of performance. A lot of material has been used, because Lindblom is no worse than turning new cylinders, valves or guides in a couple of evenings, I mean most of us have time to change both oil and spark plugs at the same time…
You can joke about it, but very few, it must be added, in the world had taken up the task and you can’t help but be impressed by what he has done. Despite the fact that both the motorcycle, Claes Lindblom himself and the historic deed he did by building it have attracted a lot of attention worldwide, as far as we know, no one has taken on the task of trying to reproduce the grandeur of the construction and the story of how it began.

We rewind the tape
Lindblom, who is both a well-known and respected person in the world of bike builders, probably did not wake up one morning and thought “what if I should build myself a 1926 Husqvarna 730 Special”. Of course not, instead it was about him more or less becoming the heir to a 730 Special at first.
He and a friend went and visited Gösta Svensson in Värnamo.
Gösta is a well known and respected gentleman in the Husqvarna context and possesses not only knowledge but also a considerable stock of parts for these Swedish gems. Lindblom, just like the rest of the gang in Hindås, seems to have a penchant for odd, old and race machines, but what the original plan with the engine Claes had bought from Gösta was, this story does not tell. Because it was another engine or parts of an engine that Claes got in the bargain that became the basis for the now world-famous 730 Special.
– There is not much left of it, the block and the cams.
At that time, Claes probably did not know what he had in front of him, but the idea of ​​assembling a fourth Husqvarna 730 Special began to grow, perhaps mostly to see if it was possible.
Parts began to be collected and perhaps above all manufactured. Because for an odd piece like this, you can’t order anything from Motorcycle Storehouse or W&W or anywhere else for that matter. Claes Lindblom is quite handy, to say the least, but working out the dimensions of gears, cams and other ingredients in an engine is no piece of cake.
Claes has some friends in his vicinity who not only manufacture things but also have some machines. However, few are used anymore and Claes needed machines to be able to move forward in the manufacture of parts and thus also the construction of the Husqvarna.
– One thing has led to another, because there is no one to rent this type of job to anymore.
There are many of us who would have backed off, given up and put the odd project on a shelf, but Claes Lindblom chose a different path.
The already well-filled garage simply had to make room for both a cam sander and a gear planer. Well, it’s exactly what it sounds like, big and guaranteed to be heavy as hell. Furthermore, we are not talking robots of the modern kind, but neat old cast iron pieces with a lot of manual manual work before the real work can be started. But shame on the one who give up, one might say. Because not only has Claes Lindblom managed to learn the machines, he has become so good at it that the parts he made for the old Husqvarna made him put together a real thoroughbred racer. In addition, he has also learned to make cams for, among other things, old flatheads, something that he is relatively alone to do in the world.
Lindblom’s skills are unique, just like his ideas. The Husqvarna is now a signature bike at several major races such as the Rømø beach race and these days Claes returns to Normandy to once again ride on the French beach. The Husqvarna is now a fairly well-functioning bike. It has been running a lot and as much as possible should be added. For his deed and his stubbornness, Claes has received both a cultural award and perhaps the finest attention of all; a place among all original Husqvarna machines from the time when it all started. He and the bike are well worth it, to say the least.
Despite the fact that there have been a lot of mishaps, heads and cylinders that have been used up along the way, Claes Lindblom is far from finished now when the 730 Special is on the track, ready to race. In his garage we notice several recently started projects, both really old Harleys and a lot of Husqvarna stuff. We probably have more trips to Varberg ahead of us because what is going on, can be at least as exciting as one of four built 1926 Husqvarna 730 Special. Although it is hard to imagine!

Läs som blädderbar tidning genom att klicka på första uppslaget. Read as scrollable magazine by clicking the first spread.

Previous articleRules of building a chopp
Next articleSeason Finale Viking Flat Track Cup