Ads and support

The Evil Monkey startade i augusti 2019. Redan i slutet av januari 2020 kom dom första rapporterna om ett elakt kinavirus. Inget vi där och då tog så väldigt stor notis om. Våren var fullbokad. Swap, mässor och utställningar, den stora ekonomiska satsningen var Elmia och det laddades på rejält. Men dagarna efter att vi kommit hem från ett fantastiskt Moon bike show blev tumultartade. Elmia ställdes in och skarpa restriktioner för att träffa likasinnade infördes. Den väl genomtänkta marknadsföringsplanen som byggde på att träffa läsarna var kalas, men saknade en liten liten detalj, det fanns ingen plan B. Alla sparpengar var satsade och möjligheterna att nå nya läsare tillintetgjorda. Efter några dagar i chockat ryggläge och en stor dos rädsla över att kursa innan vi ens lärt oss gå, kavlades ärmar upp, det spottades i nävar och en rätt så rejäl dos “jävlar anamma” införlivades i hjärnkontoret. Vi kämpade på, kreativiteten flödade, men vi saknade mängdexponeringen och därmed möjligheten till en dräglig inkomst. Så efter att ha fyllt 1 år blev det heltidsarbete på annat företag och tidningen fick skötas vid sidan av. 18 månader med två jobb och ett nytt försök att klara utgifter med bara inkomster från tidningen. Det är nu drygt ett år sen och vi tragglar fortfarande, så mycket att vi radikalt fått ändra strategi. Vi har gått från enbart papper till en kombolösning av betalvägg och ett meganummer per år. Inte vad vi planerade för, men en lösning som vi tror och hoppas ska hålla tidningen vid liv.

För mer än någonsin behövs vi små engagerade tidningar som tar tillvara och förevigar höjdpunkterna av det vi gillar mest. För oss är “Äkta” ett måste, ett pris som är högt att betala ibland men samtidigt gör att vi alltid kan stå för det vi visar, gör, säger eller skriver. Vi vill visa det som gör att vi själva fastnade i hojbyggarträsket, timmarna i garaget, gemenskapen med andra nördar, partajen, racen, kunskapen och då och då en historisk anekdot som bygger det kompletta pusslet med var, när hur och inte minst varför.

Gillar du det vi gör och det vi står för då kan du som privatperson stötta enklast genom att lösa en prenumeration eller om du varken har tid eller lust att läsa men ändå vill stötta, swisha en valfri mängd pengar på 1233477866. Har du ett företag i branschen och ser en enkel och prisvärd väg att nå exakt rätt typ av kunder ja då ska du kontakta oss på mail info@theevilmonkey.se så bokar vi en plats här på webben och i nästa meganummer. Och du, det är betydligt billigare än vad du tror….

Varmt välkommen till vad vi själva kallar världens förmodligen smalaste tidning.

The Evil Monkey started in August 2019. Already at the end of January 2020, the first reports of a nasty Chinese virus came. Nothing we then and there took such great notice of. Spring was fully booked. Swap, fairs and exhibitions, the big financial investment was Elmia and we was heavily loaded. But the days after we got home from a great Moon bike show were tumultuous. Elmia was canceled and strict restrictions on meeting like-minded people were introduced. The marketing plan based on meeting the readers was great, but missing one small detail, there was no plan B. All the savings were invested and the opportunities to reach new readers were destroyed. After a few days in a shocked supine position and a large dose of fear about bankruptcy before we had even learned to walk, sleeves were rolled up, fists were spat at and a rather hefty dose of “damn it” was injectedd into our minds. We struggled, the creativity flowed, but we missed the exposure and thus the possibility of a tolerable income. So after turning 1 year, it became full-time work at another company and the magazine had to be managed on the side. 18 months with two jobs and another attempt to cover expenses with just income from the magazine. It is now just over a year ago and we are still struggling, so much so that we have had to radically change our strategy. We have gone from paper magazine only to a combo solution of a paywall and a mega issue per year. Not what we planned for, but a solution that we believe and hope will keep the newspaper alive.

Because more than ever, we need small, dedicated magazines that capture and perpetuate the highlights of what we like most. For us, “Genuine” is a must, a price that is high to pay sometimes but at the same time means that we always can stand up for what we show, do, say or write. We want to show what got us stuck in the world of bike builders, the hours in the garage, the community with other geeks, the party, the race, the knowledge and now and then a historical anecdote that builds the complete puzzle with where, when how and not least why.

If you like what we do and what we stand for, the easiest way to support as a private individual is by signing up for a subscription, or if you have neither the time nor the desire to read but still want to support, send any amount of money to IBan se40 1200 0000 0135 1089 9547 BIC DABASESX. Do you have a business in the industry and see a simple and affordable way to reach exactly the right type of customers, then you should contact us at info@theevilmonkey.se and we will book a spot here on the web and in the next mega issue. And btw, it’s significantly cheaper than you think…

A warm welcome to what we ourselves call probably the world’s slimmest magazine.