Ads and support

Att göra en tidning av papper är numer en enorm ekonomisk utmaning. Digitaliseringen, sociala medier, ett enormt utbud av intryck och tillgängligt snabbare än snabbast bidrar såklart. Och det är dessutom “gratis”. Samtidigt har kostnaderna för både papper, tryck och transporter nått oanade höjder och färre och färre vill betala för sitt ex av tidningen. Å andra sidan läses den gärna och kön på personer och hojar som vill bli förevigade blir bara längre längre. För att göra tidningen möjlig att driva är prenumeranterna en viktig del, men även annonsörer spelar en viktig roll. Kännedomen om tidningen har ökat rejält och trots en för liten prenumerationsstock (åtminstone ekonomiskt sett) så finns den och syns den i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Är det inte på hojklubben, så på garagetoan eller på finaste bordet hos den som, precis som vi, gillar att bläddra, få en story bakom bilden och landa i en bubbla långt ifrån likes och klick.

Visionen med tidningen är att vara en del av nuet och verkligheten i vår värld. En värld som spretar men också förenar. Vi gillar hojar och bilar som fått många timmar och mycket kärlek, men som också används minst lika mycket. På senare år har undertecknad drabbats av en riktigt svår släng av flat track och det har i ärlighetens namn blivit allt färre och färre timmar på väg. Men vad gör väl det, var sak har sin tid och just nu är det race som gäller och det låter vi synas även i tidningen. Rätt eller fel?! Allt annat vore fake. För vi har egentligen bara en röd tråd och kanske ett löfte både till läsare och oss själva; Att bara skriva om saker vi själva kan stå för och är del av eftersom övertygelsen ligger i att spegla det verkliga och det äkta, inte bara återge saker ur en betraktares öga.

Ja ingen kan anklaga oss för att vara kommersiella, bakåtsträvan har snarast blivit en dygd som inte alltid är av godo :), men passionen är inget val det är lika viktigt som filen på morgonen rent vatten och tak över huvudet. Det är helt enkelt vårt liv som vi delar genom tidningen och inte minst våra event.

Vill du eller ditt företag förknippas med vår passion som vi tack och lov delar med en himla massa människor runt om i världen. Synas i dom bästa sammanhangen och för många långa år framåt finnas i något som är beständigt? Kontakta oss för annonsering i tidningen, sponsring av våra event eller om du på annat vis vill stötta vår resa med vårt TKAC. Eller varför inte en paketlösning? Ring eller maila oss så ser vi vad vi kan hitta på tillsammans. Mail info@theevilmonkey.se telefon +46-73 088 1950

Making a Magazine out of paper is nowdays a huge financial challenge. Digitalization, social media, a huge range of impressions and available faster than the fastest contribute, of course. And it’s also “free”. At the same time, the costs of both paper, printing and transport have reached unimaginable heights and fewer and fewer people want to pay for their copy of the magazine. On the other hand, it is read with pleasure and the queue of people and rides who want to be immortalized only gets longer. To make the magazine possible to run, subscribers are an important part, but advertisers also play an important role. Awareness of the magazine has increased considerably and despite a too small subscription stock (at least financially speaking) it exists and is visible in all possible and impossible contexts. If it’s not at the bike club, then on the garage toilet or on the nicest table of the person who, just like us, likes to browse, get a story behind the picture and land in a bubble far from likes and clicks.

The vision of the magazine is to be part of the present and the reality of our world. A world that spreads but also unites. We like bikes and cars that have received many hours and a lots of love, but which are also used at least as much. In recent years, the undersigned has suffered from a really bad fever of flat track and, in to be honest there have been fewer and fewer hours on the road. But what does that do, everything has its time and right now it’s race that matters and we let that be seen in the magazine as well. Right or wrong?! Everything else would be fake. Because we really only have one common thread and perhaps a promise both to readers and to ourselves; To only write about things we ourselves can stand for and are part of because the conviction lies in reflecting the real and the authentic, not just reproducing things from the eye of an observer.

Yeah, no one can accuse us of being commercial, backwardness has quickly become a virtue that is not always good :), but passion is not a choice, it is as important as the milk in the morning, clean water and a roof over your head. It is simply our life that we share through the magazine and not least our events.

Do you or your company want to be associated with our passion, which thankfully we share with a lot of people around the world. Be seen in the best contexts and for many long years to come in something that is permanent? Contact us for advertising in the magazine, sponsorship of our events or if you otherwise want to support our journey with our TKAC. Or why not a package solution? Call or email us and we’ll see what we can come up with together. Mail info@theevilmonkey.se phone +46-73 088 1950

Send us a mail @ info@theevilmonkey.se or give us a ring @ +46-73 088 1950

Have a great one and as always RIDE SAFE, BUT FAST!