Vill du läsa artikeln i full version och som som blädderbar tidning klicka på första uppslaget nedan / Wanna read it in the full version and as a scrollable magazine click on the spread below

En chopper, oavsett om den är lång, kort, smal eller tjock blir den aldrig riktigt komplett utan en sissy även om det givetvis finns många undantag. Ryggstöd, packåsna eller bara en detalj där du fritt kan uttrycka din kreativitet eller bara har behov av en praktisk detalj. Ordet Sissy härstammar från Sisters och pekar givetvis på att det är en kvinna som ska luta sig mot den och eftersom många cyklar bara är reggade för en kan undertecknad gott och väl köpa resonemanget för visst är vi kvinnor lite mer bekväma och praktiska av oss…

Att bocka till en sissy kan både vara och bli en smal sak. Men för dom flesta hempulare kan det dels vara en lång och kreativ process. För få saker är så mycket pricken löver som sissyn på en chopper. Den kan vara välarbetat i bemärkelsen perfekt finish, snygga bockar, eleganta svetsar eller så kan den vara precis tvärtom, rå, kantig och sprejmålad. Men i dom allra flesta fallen ligger det mycket tankeverksamhet bakom, dels hur man vill att den ska se ut men också hur f-n man ska få till alla bockar och helst på exakt rätt ställe. För den oinvigde kanske det verkar apsimpelt, men tro mig det är inte bara i det egna garaget det gått åt ett och annat ämne för att slutligen få till det exakt som man tänkt. Precis som en udda växelspak eller lacken och modellering av en tank är sissyn en plats på hojen där du också kan fristila helt och hållet. Den bör visserligen tåla både packning och att agera ryggstöd, ja åt oss som är kvinnor då, men om den ska vara lång som en skyskrapa, med en massa roliga krumelurer, böjar eller lampor eller kort och gott en liten låg som mest påminner om ett påskjutarstag på speedwaycykel, det är helt och hållet upp till byggherren det vill säga dig.

När vi gick igenom en del av dom jobb vi publicerat genom åren insåg vi vilken extremt rik skatt vi satt på. Sällan har det varit fokus på just sissyn när vi förevigat hojar, men som en del av hela paketet fyller dom både funktion och som detalj för ögat.
För visst har vi väl alla sätt en sissy som inte riktigt blev som den skulle, den blev för tjock, för smal, den lutar för mycket eller för lite. Men ja som med allt hojbyggande så är smaken som baken. Så istället för att fokusera på själva slutresultat kommer här ett antal handfasta tips på vad och hur du ska tänka och gå tillväga när du bockar, svetsar, smyckar och kanske målar din allra första sissy.

 1. Bestäm hur du vill att din sissy ska se ut. bocka till lite ståltråd kolla och pröva dig fram tills du är nöjd.
 2. Bestäm godsstorlek och handla hem material och ta till lite extra ifall inte första försöket får önskat resultat.
 3. Kolla hur infästningar funkar. Finns det redan fästen eller hål på din ram att använda, ska sissyn bära bakskärmen? Vad krävs för att kunna få den på plats, svetsa uöron på ramen, göra förstärkta hål i bakskärmen?, lite pyssel blir det, men fuska inte då blir du bara tjurig, när skärmen inklusive kablar till baklampan brunnit up på grund av att skruvhålen i skärmen blivit för stora av vikt och vibrationer. Ja och när det händer är klockan 23.11 och du står på autobahn utanför Stuttgart. Det ösregnar dessutom är 10 plus och du har redan kört 64 mil för att hinna med färjan så att du kan komma till jobbet i tid. Ja du fattar… Gör det ordentligt när du gör det.
 4. Beroende på om du ska ha en rund sissy eller kantig är nästa steg olika. Ett runt materiel ska bockas och här finns det flera tillvägagångssätt. Värma bocka verkar vara det mest vedertagna, men exempelvis rostfritt har en tendens att spricka om du värmer för hårt. Kallbocka är givetvis jobbigare, men av egen erfarenhet har resultatet blivit mycket bättre. Ska du ha en kantig variant då är det till att kapa, och svetsa som gäller. Vissta kan man boka även fyrkantiga grejor men det kan garanterat bli både ett, två och tre försök innan det liknar nåt ens i närheten av en godtagbar sissy.
 5. För att få sissyn centrerad krävs det att den är oliksisdig så det blir ett gäng bockar eller svetsar för att den ska sitta som en smäck.
 6. Har du andra grejor som behöver fästen, exempelvis avgaspipor är det utmärkt att passa på att få dessa på plats på sissyn innan det är dags att övergå till den kanske roligaste biten. och innan du går vidare se till att montera sissyn, med allt som ska sitta fast så du ser att den funkar och passar. Att tvinga saker på plats blir sällan bra. Det skapar spänningar och i värsta fall går skiten av när man återigen står utanför Stuttgart den där kvällen.
 7. Lampfästen, regskyltsfästen, julgranskulor eller hjärtan, det är nu det ska dit. Oavsett vad du vill att din sissy ska bära är det först när du vet att den hundra passar du ska gå på det som visserligen fyller funktion men också gör just denna sissy till din alldeles egen skapelse. Det är nu du kan gå all in och bli precis hur kreativ som helst. Eller inte, för en sissy kan också bara var en sissy, utan pimp och lull lull och för att du ska få lite sjysst inspiration, någon ny idé och lite bildliga tips på lösningar kommer här en best of “Monkey sissys” så här långt.
  Kör hårt!

A chopper, no matter if it’s long, short, slim or thick, it’s never really complete without a sissy, although of course there are many exceptions. Back rest, pack donkey or just a detail where you can freely express your creativity or just need of a practical detail. The word Sissy comes from Sisters and of course indicates that it is a woman who should lean on it and since many bikes are only registered for one person, the undersigned may well buy this argument cause we as in women are a little more comfortable and practical of us…

Paying attention to a sissy can both be and become a smooth thing. But for most of us, it can be a long and creative process. Few things are as much the finishing touch as sissy on a chopper. It can be well-crafted in the sense of perfect finish, neat bends, elegant welds or it can be just the opposite, raw, angular and spray-painted. But in the vast majority of cases there is a lot of thinking behind it, partly how you want it to look like but also how the hell you are going to bend it and preferably in the exactly right place. To the uninitiated, it may seem simple, but believe me, it is not only in one’s own garage that one or another piece of material has been used to finally get it exactly as planned. Just like an odd gear lever or the paintjob and modeling of a tank, the sissy is a place on the bike where you freely use your own ideas. It should certainly withstand both packing and acting as a back support, yes for us women then, but if it is to be tall as a skyscraper, with a lot of funny crumbs, bends or lights or, short, small and low reminding push rod on a speedway bike, it’s entirely up to the builder, which is you.
When we went through some of the articles we have published over the years, we realized what an extremely rich treasure we were sitting on. Rarely has there been a focus on just sissys when we pictured bikes, but as part of the whole package they fulfill both function and as a detail for the eye.

Because of course we all have seen a sissy that didn’t quite turn out the way it should, it turned out too fat, too thin, it leans too much or too little. But yes, as with all bike building details the taste is like a butt. So instead of focusing on the end result itself, here are a number of solid tips on what and how to think and proceed when you bend, weld, decorate and perhaps paint your very first sissy

 1. Decide what you want your sissy to look like. bend some steel wire, check and try until you are satisfied.
 2. Determine the size of the goods and buy materials and add a little extra in case the first attempt does not get the desired result.
 3. Check how attachments work. Is there already mounts or holes on your frame to use, should the sissy carry the rear fender? What is required to be able to get it in place, weld attachements on the frame, make reinforced holes in the rear fender?, it will be a bit of a work, but don’t cheat it will only make u crazy, when the fender including cables to the rear light are burnt up due to the screw holes in the fender has become too large due to weight and vibrations. Yes, and when it happens it’s 11:11 p.m. and you’re standing on the autobahn outside Stuttgart. It’s also pouring rain, 10° C and you’ve already ridden 400 km to catch the ferry so you can get to work on time. Yes you get it… Do it properly when you do it.
 4. Depending on whether you want a round sissy or angular, the next step is different. A round material must be bent and there are several approaches here. Heating the billet seems to be the most accepted, but for example stainless steel has a tendency to crack if you heat too hard. Cold bending is of course more difficult, but from my own experience the result has been much better. If you want an angular kind, then it is for cutting and welding that applies. Of course, you can also bend square things, but it can certainly be one, two or three attempts before it resembles anything even close to an acceptable sissy.
 5. In order to get the sissy centered, it needs to be uneven so there will be a bunch of bends or welds for it to fit nicely.
 6. If you have other things that need attachments, for example exhaust pipes, it is excellent to take the opportunity to get these in place at the sissy before it is time to move on to perhaps the funnest part. and before you go on, make sure to mount the sissy, with everything that needs to be fixed so you can see that it works and fits. Forcing things into place is rarely good. It creates tension and, in the worst case, the worst happens when you stand outside Stuttgart again that evening.
 7. Lamp holders, registration sign holders, Christmas tree balls or hearts, now is the time to go for it. Regardless of what you want your sissy to wear, it’s only when you know that it fits one hundred percent that you should go for something that is functional but also makes this particular sissy your very own creation. This is when you can go all in and get as creative as you want. Or not, because a sissy can also just be a sissy, without pimp and fancy bling and for you to get some cool inspiration, some new ideas and some pictorial tips on solutions, here is a best of “Monkey sissys” so far.
  Go for it!
Previous articleRace protection
Next article**Update**Nya regler i flat track / New Rules in Flat Track